Contract de comodat

CONTRACTUL DE COMODAT

Potrivit art. 2146 Cod Civil, contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp.

Contractul de comodat poate avea ca obiect orice fel de bunuri, mobile sau imobile, dacă împrumutul nu este interzis prin norme speciale ori permis numai în anumite condiții. .

ACTE NECESARE

  • Actele de identitate ale părților (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie – în cazul cetățenilor români; carte de rezidență permanentă sau certificat de înregistrare eliberate de autoritățile române / paşaport sau act de identitate emise de statul al cărui cetăţean este – în cazul cetățenilor UE/SEE/Confederația Elvețiană; paşaport/permis de şedere eliberat de autoritățile române – în cazul cetățenilor străini al unui stat non UE/SEE.);
  • Certificate de căsătorie şi convenţie matrimonială, în cazul în care părțile au încheiat o astfel de convenție;
  • Procură încheiata in formă autentică în cazul în care părțile sunt reprezentate la încheierea contractului de către un mandatar;
  • Actele de inființare ale societății (act constitutiv actualizat/statut), certificat de înregistrare la Registrul Comerţului, certificat constatator recent emis de Registrul Comerţului, Decizia Asociatului Unic/Hotărârea Adunării Generale a Asociaților cu privire la încheiera comodatului, care să cuprindă toate elementele necesare autentificării contractului– în cazul în care comodatarul este societate;
  • Înscrisuri care atestă dreptul de proprietate al comodantului asupra bunului care se vinde. In cazul imobilelor titlul de proprietate al comodantului poate fi un contract ( de vânzare, de schimb, de donație de întreținere, etc.), o hotărâre judecătorească, decizia sau după caz, dispoziția de aprobare a restituirii în natura a unui imobil în temeiul legii 10/2001, autorizaţie de construire împreună cu procesul-verbal de recepție a imobilului și certificatul de edificare a construcției, certificatul de moștenitor dacă dreptul de proprietate a fost dobândit de comodant prin moștenire; În cazul bunurilor mobile, titlul de proprietate îl constituie actul de dobândire ( contractul/factura/în cazul autovehiculelor- certificatul de înmatriculare si cartea de identitate/sau dupa caz contractul sau factura )
  • Documentația cadastrală a imobiluluit;
  • Încheierea de întabulare a imobilului;
  • Înscrisuri care atestă dreptul de proprietate al comodantului asupra autoturismului (carte de identitate, certificate de înmatriculare, factură/contract de vânzare);
  • Extras de Carte Funciară pentru informare privitor la imobilul ce face obiectul comodatului, care se obţine prin intermediul notariatului;

In funcție de particularitățile fiecărui contract pot fi necesare și alte documente suplimentare.

TOATE ACTELE SE VOR PREZENTA NOTARULUI PUBLIC ÎN ORIGINAL.

Ne puteti contacta folosind următoarele date:

Mobil: 0733538139 / Fix: 0314053963
secretariat@bnpsignin.ro
Soseaua Pipera 42, Sector 2, Bucuresti