Contract de renta viagera

CONTRACTUL DE RENTĂ VIAGERĂ

Potrivit art. 2242 Cod Civil, prin contractul de rentă viageră o parte, numită debirentier, se obligă să efectueze în folosul unei anumite persoane, numită credirentier, prestaţii periodice, constând în sume de bani sau alte bunuri fungibile.

Renta viageră se constituie pe durata vieţii credirentierului dacă părţile nu au stipulat constituirea acesteia pe durata vieţii debirentierului sau a unei terţe persoane determinate. Renta viageră poate fi constituită cu titlu oneros, în schimbul unui capital de orice natură, sau cu titlu gratuit. Renta viageră poate fi constituită pe durata vieţii mai multor persoane, urmând ca, în acest caz, în lipsă de stipulaţie contrară, obligaţia de plată a rentei să înceteze la data la care decedează ultima dintre aceste persoane.

ACTE NECESARE

  • Actele de identitate ale părților (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie – în cazul cetățenilor români; carte de rezidență permanentă sau certificat de înregistrare eliberate de autoritățile române / paşaport sau act de identitate emise de statul al cărui cetăţean este – în cazul cetățenilor UE/SEE/Confederația Elvețiană; paşaport/permis de şedere eliberat de autoritățile române – în cazul cetățenilor străini al unui stat non UE/SEE. Cetățenii străini cărora nu li s-a atribuit un cod numeric personal de către autoritățile române vor prezenta numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.);
  • Certificatul de căsătorie și convenţie matrimonială, în cazul în care părțile au încheiat o astfel de convenție;
  • Procură întocmită în formă autentică în cazul în care părțile sunt reprezentate la încheierea contractului prin mandatar;
  • Înscrisuri care atestă dreptul de proprietate al credirentierului asupra bunului care face obiectul contracului de rentă viageră. Titlul de proprietate al credirentierului poate fi un contract ( de vânzare, de schimb, de donație de întreținere, etc.), o hotărâre judecătorească, decizia sau după caz, dispoziția de aprobare a restituirii în natura a unui imobil în temeiul legii 10/2001, autorizaţie de construire împreună cu procesul-verbal de recepție a imobilului și certificatul de edificare a construcției, certificatul de moștenitor dacă dreptul de proprietate a fost dobândit de credirentier prin moștenire;
  • Documentația cadastrală a imobilului ;
  • Încheierea de intabulare a imobilului;
  • Certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent (direcția de taxe si impozite de la locul situării imobilului/ pentru Municipiului Bucresti competenta apartile directiei de taxe si impozite a sectorului în care este situat imobilul), emis pe numele fiecărui proprietar, dacă sunt mai mulți, din care să rezulte că proprietarul a plătit la zi impozitul pentru imobilul ce formează obiectul actului;
  • Adeverinţa eliberată de Asociaţia de proprietari prin care credirentierul face dovada achitării la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociaţiei de proprietari – dacă există asociație constituită;
  • Ultimele facturi de utilități şi dovada achitării acestora;
  • Extras de Carte Funciară pentru autentificare privitor la imobilul ce face obiectul contractului de rentă viageră, care se obţine prin intermediul notariatului şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;

In funcție de particularitățile fiecărui contract pot fi necesare și alte documente suplimentare.

TOATE ACTELE SE VOR PREZENTA NOTARULUI PUBLIC ÎN ORIGINAL.

Ne puteti contacta folosind următoarele date:

Mobil: 0733538139 / Fix: 0314053963
secretariat@bnpsignin.ro
Soseaua Pipera 42, Sector 2, Bucuresti