Contract de schimb

CONTRACTUL DE SCHIMB

Potrivit art. 1736 Cod Civil, contractul de schimb este un contract prin care fiecare dintre părţi, denumite copermutanţi, transmite sau, după caz, se obligă să transmită un bun pentru a dobândi un altul.

ACTE NECESARE

 • Actele de identitate ale părţilor (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie – în cazul cetățenilor români; carte de rezidență permanentă sau certificat de înregistrare eliberate de autoritățile române / paşaport sau act de identitate emise de statul al cărui cetăţean este – în cazul cetățenilor UE/SEE/ Confederația Elvețiană; paşaport/permis de şedere eliberat de autoritățile române – în cazul cetățenilor străini al unui stat non UE/SEE. Cetățenii străini cărora nu li s-a atribuit un cod numeric personal de către autoritățile române vor prezenta numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.);
 • Certificatul de căsătorie şi convenţia matrimonială, în cazul în care părţile au încheiat o astfel de convenție;
 • Procură data în formă autentică în cazul în care părţile sunt reprezentate la încheierea contractului de către un mandatar;
 • In cazul PERSOANE JURIDICE se vor prezenta: actul constitutiv al societați/ CUI/CIF/ certificat constatator recent emis de Registrul Comerţului (certificatul constatator poate fi obtinut și de către biroul nostru contra cost), Decizia Asociatului Unic/Hotărârea Adunării Generale a Asociaților cu privire la cu privire la schimb care să cuprindă toate elementele necesare autentificării contractului de schimb  ;
 • Înscrisuri care atestă dreptul de proprietate al părţilor asupra bunurilor care formează obiectul contractului de schimb. Titlul de proprietate al copermutanţilor poate fi un contract ( de vânzare, de schimb, de donație de întreținere, etc.), o hotărâre judecătorească, decizia sau după caz, dispoziția de aprobare a restituirii în natura a unui imobil în temeiul Legii 10/2001, autorizaţie de construire împreună cu procesul-verbal de recepție a imobilului și certificatul de edificare a construcției, certificatul de moștenitor dacă dreptul de proprietate a fost dobândit de copermutanţi prin moștenire;
 • Documentația cadastrală a imobilelor
 • Încheierea de întabulare a imobilelor;
 • Certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent (direcția de taxe si impozite de la locul situării imobilului ) emis pe numele fiecărui copermutant, din care să rezulte că părţile au plătit la zi impozitul pentru imobilele ce formează obiectul contractului de schimb.
 • Adeverinţe eliberate de Asociaţia de proprietari prin care copermutanţii fac dovada achitării la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociaţiei de proprietari – dacă există asociație constituită;
 • Ultimele facturi de utilităti şi dovada achitării acestora;
 • Extras de Carte Funciară pentru autentificare privitor la fiecare imobilul ce face obiectul schimbului, care se obţine prin intermediul biroului nostru şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;

In funcție de particularitățile fiecărui contract pot fi necesare și alte documente suplimentare.

TOATE ACTELE SE VOR PREZENTA NOTARULUI PUBLIC ÎN ORIGINAL.

Ne puteti contacta folosind următoarele date sau completand formularul de mai jos:

Mobil: 0733538139
secretariat@bnpsignin.ro
Soseaua Pipera 42, Sector 2, Bucuresti