Contract de vanzare

Contractul de vanzare

Potrivit art. 1.650 Cod Civil, vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preţ pe care cumpărătorul se obligă să-l plătească. Poate fi de asemenea transmis prin vânzare un dezmembrământ al dreptului de proprietate sau orice alt drept.

Orice bun poate fi vândut în mod liber, dacă vânzarea nu este interzisă ori limitată prin lege sau prin convenţie ori testament.

Acte necesare

 • Actele de identitate ale vânzătorului și ale cumpărătorului (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie – în cazul cetățenilor români; carte de rezidență permanentă sau certificat de înregistrare eliberate de autoritățile române / paşaport sau act de identitate emise de statul al cărui cetăţean este – în cazul cetățenilor UE (Uniunii Europene) /SEE (Spatiului Economic Eopean/Confederației Elvețiene; paşaport/permis de şedere eliberat de autoritățile române – în cazul cetățenilor străini al unui stat care nu face din Uniunea Europeană/ Spațiul Economic European. Cetățenii străini cărora nu li s-a atribuit un cod numeric personal de către autoritățile române vor prezenta numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.);
 • Certificat de căsătorie și convenţie matrimonială, în cazul în care vânzătorul și/ sau cumpărătorul au încheiat o astfel de convenție;
 • In cazul în care vânzătorul și/ sau cumpărătorul sunt PERSOANE JURIDICE vor prezenta: actul constitutiv al societați/ CUI/CIF/ certificat constatator recent emis de Registrul Comerţului (certificatul constatator poate fi obtinut și de către biroul nostru contra cost), Decizia Asociatului Unic/Hotărârea Adunării Generale a Asociaților cu privire la vânzare/cumpărare, care să cuprindă toate elementele necesare autentificării contractului de vânzare  (pretul de vanzare/modalitatea de plata/contul în care se va încasa prețul, etc)
 • Procură dată în formă autentica în cazul în care vânzătorul și/ sau cumpărătorul sunt reprezentați la încheierea contractului de către un mandatar; pentru informații despre procura de vanzare/cumparare – vezi capitolul Procuri 
 • Certificatul de atestare fiscală PENTRU VÂNZARE eliberat de direcția de taxe și impozite de la locul situării imobilului care se vinde. Certificatul de atestare fiscala se emite pe numele vânzătorului/vânzătorilor (dacă sunt mai mulți) si trebuie să ateste plata la zi a impozitului aferent imobilul (în cazul vânzării impozitul trebuie platit pentru tot anul in curs)

Atentie :
• Termenul de valabilitate al certificatului de atestare fiscală este 30 de zile de la data emiterii.
• Nu se poate vinde un imobil dacă impozitul nu este platit pentru tot anul în curs.

 • Adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari a imobilului care face dovada achitării la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociaţiei de proprietari – dacă există asociație constituită;
 • Ultimele facturi de utilități şi dovada achitării acestora;
 • Certificat de performanță energetică a imobilului;

 


 

Dacă obiectul contractului il constituie un teren ARABIL, în plus se va prezenta:

 •  Adeverinţa emisă de Primăria competentă din care să reiasă că  terenul nu este arendat

 


 

Dacă obiectul contractului îl constituie un teren ARABIL EXTRAVILAN, în mod obligatoriu părțile vor parcurge procedura de preemțiune reglementată de Legea 17/2014 urmând să prezinte biroului notarial:

 • avizul specific al Ministerului Culturii/ sau adresa emisă de primărie din care să rezulte că pe terenul ce se înstrainează nu se află situri arheologice
 • avizul specific al Ministerului Apărării Naționale (dacă din extrasul de carte funciară rezultă ca terenurile fac obiectul art.3 alin 1 din Legea 17/2014)
 • AVIZUL FINAL emis de structurile teritoriale sau centrale
 • documentele privind dovada calculării și achitării impozitului (dacă este cazul)

*Plata impozitului este datorată în următoarele cazuri:
– în cazul înstrăinării terenului înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare cu obligaţia plăţii impozitului de 80% pe suma ce reprezintă diferenţa dintre preţul de vânzare şi preţul de cumpărare, în baza grilei notarilor din respectiva perioadă;
– în cazul înstrăinării directe sau indirecte, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, a pachetului de control al societăţilor care au în proprietate terenuri agricole situate în extravilan şi care reprezintă mai mult de 25% din activele acestora, când vânzătorul va avea obligaţia de a plăti un impozit de 80% din diferenţa de valoare a terenurilor respective calculată pe baza grilei notarilor între momentul dobândirii terenurilor şi momentul înstrăinării pachetului de control. În acest caz, impozitul pe profit privind diferenţa de valoare a acţiunilor sau părţilor sociale vândute se va aplica la o bază redusă proporţional cu procentul ponderii terenurilor agricole respective în activele fixe, orice dublă impozitare fiind interzisă.

 


 

Dacă nici un preemptor nu își exercită dreptul de preempțiune, se vor prezenta și:

 • procesul verbal de finalizare a procedurii de preempțiune
 • oferta de vânzare în original

Atentie!

Nu fac obiectul Legii nr. 17/2014 contractele de vanzare încheiate între  coproprietari, soti, rude si afini pana la gradul III  inclusive. Pentru aceste situații, situatie în care nu mai sunt necesare avizele mentionate mai sus. In acest caz se vor  prezentata acte de stare civila pentru dovadirea gradului de rudenie.  

In funcție de particularitățile  fiecărui contract  pot fi necesare și alte documente suplimentare.

Toate actele se vor prezenta notarului public în original.

Taxe vanzare/ onorariu notar/ impozitul datorat de vanzator pentru transferul dreptului de proprietate șI a dezmembramintelor acestuia din patrimoniul personal

Ca regulă, onorariul notarial și cheltuielile pentru întabularea dreptului de proprietate în cartea funciară se calculează în funcţie de preţul vânzării.

Onorariul notarial pentru contractul de vanzare se calculează potrivit ANEXEI Nr. 2  la Ordinul Nr. 46/C/2011 al Ministerului Justiţiei pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici.

Modaliatea de calcul este graduală, pe tranşe, în funcţie de valoarea bunului care face obiectul donației.

Pentru a afla onorariul în cazul dumneavoastra va  rugăm să folositi formularul de contact

Tariful pentru întabularea dreptului de proprietate :

 • pentru persoane fizice tariful este 0,15% din prețul vânzării
 • pentru persoane juridice tariful de întabulare este 0,5% din prețul vânzării

 

Atentie!

Dacă preţul vânzării este mai mic decât valoarea stabilită conform Studiului de Piață pentru privind Valorile Minime Imobiliare comunicat de Camera Notarilor Publici (asa numita Grilă a notarilor), valabil pentru anul în curs, onorariul și cheltuielile pentru intabularea dreptului de proprietate în cartea funciară se vor calcula la această valoare.

 


 

Impozitul datorat pentru transferul dreptului de proprietate din patrimoniul personal se plătește de către vânzător, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal în vigoare.

Începând data de 1 februarie 2017, nu se mai percepe impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal pentru tranzacţiile care au o valoare sub 450.000 lei.

Potrivit art. 111 alin 1 din Codul Fiscal „ La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei.”

Cu titlu de exemplu dacă bunul imobil vândut valorează 800.000 lei, venitul impozabil este 350.000 lei. Asadar, cota de 3% se aplica asupra acestui venit, rezultând un impozit de 10.500 lei.

Valoarea pe care notarul public o are în vedere la calculul impozitului este cea declarată de părți în contractul de vânzare.

Plata impozitului se efectuează la biroul notarial înainte de autentificarea actului.

Ne puteti contacta folosind următoarele date sau completand formularul de mai jos:

Mobil: 0733538139 / Fix: 0314053963
secretariat@bnpsignin.ro
Soseaua Pipera 42, Sector 2, Bucuresti