Contractul de intretinere

CONTRACTUL DE ÎNTREȚINERE

Potrivit art. 2254 Cod Civil, prin contractul de întreţinere o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi sau al unui anumit terţ prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii pentru o anumită durată.

Dacă prin contract nu s-a prevăzut durata întreţinerii ori s-a prevăzut numai caracterul viager al acesteia, atunci întreţinerea se datorează pentru toată durata vieţii creditorului întreţinerii.

Contractul de întreţinere se încheie în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute. Debitorul este obligat în special să asigure creditorului hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, menaj, precum şi folosinţa unei locuinţe corespunzătoare. Întreţinerea cuprinde, de asemenea, îngrijirile şi cheltuielile necesare în caz de boală.
ATENTIE!

Potrivit art. 30 alin. 2 din legea 17/2000, persoanele vârstnice, (cele care au împlinit vârsta de pensionare) vor fi  asistate la încheierea acestui contract  de un reprezentant al autorităţii tutelare

ACTE NECESARE

  • Actele de identitate ale părților (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie – în cazul cetățenilor români; carte de rezidență permanentă sau certificat de înregistrare eliberate de autoritățile române / paşaport sau act de identitate emise de statul al cărui cetăţean este – în cazul cetățenilor UE/SEE/Confederația Elvețiană; paşaport/permis de şedere eliberat de autoritățile române – în cazul cetățenilor străini al unui stat non UE/SEE. Cetățenii străini cărora nu li s-a atribuit un cod numeric personal de către autoritățile române vor prezenta numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.);
  • Certificatul de căsătorie şi convenţia matrimonială, în cazul în care părțile au încheiat o astfel de convenție;
  • Procură intocmită în formă autentică în cazul în care părțile sunt reprezentate la încheierea contractului de către un mandatar;
  • Înscrisuri care atestă dreptul de proprietate al creditorului obligației de întreținere asupra bunului care face obiectul contracului de întreținere. Titlul de proprietate al  poate fi un contract ( de vânzare, de schimb, de donație de întreținere, etc.), o hotărâre judecătorească, decizia sau după caz, dispoziția de aprobare a restituirii în natura a unui imobil în temeiul legii 10/2001, autorizaţie de construire împreună cu procesul-verbal de recepție a imobilului și certificatul de edificare a construcției, certificatul de moștenitor dacă dreptul de proprietate a fost dobândit de creditorului obligației de întreținere prin moștenire;
  • Documentația cadastrală a imobilului;
  • Încheierea de întabulare a imobilului;
  • Certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent (direcția de taxe si impozite de la locul situării imobilului/ pentru Municipiului Bucresti competenta eliberării certificatului fiscal apartine directiei de taxe si impozite a sectorului în care este situat imobilul), emis pe numele fiecărui proprietar, dacă sunt mai mulți, din care să rezulte că proprietarul a plătit la zi impozitul pe imobil pentru anul în care se înstrăinează bunul;
  • Adeverinţa eliberată de Asociaţia de proprietari prin care creditorului obligației de întreținere face dovada achitării la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociaţiei de proprietari – dacă există asociație constituită;
  • Ultimele facturi de utilități şi dovada achitării acestora;
  • Extras de Carte Funciară pentru autentificare privitor la imobilul ce face obiectul contractului de întreținere, care se obţine prin intermediul notariatului şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;

In funcție de particularitățile fiecărui contract pot fi necesare și alte documente suplimentare.

TOATE ACTELE SE VOR PREZENTA NOTARULUI PUBLIC ÎN ORIGINAL.

Ne puteti contacta folosind următoarele date:

Mobil: 0733538139 / Fix: 0314053963
secretariat@bnpsignin.ro
Soseaua Pipera 42, Sector 2, Bucuresti