Contractul de ipoteca imobiliara

CONTRACTUL DE IPOTECĂ IMOBILIARĂ

Potrivit art. 2158 Cod Civil, ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executării unei obligaţii.

Se pot ipoteca: imobilele cu accesoriile lor,uzufructul acestor imobile şi accesoriile, cotele-părţi din dreptul asupra imobilelor, dreptul de superficie. Dreptul de ipotecă se menţine asupra bunurilor grevate în orice mână ar trece.

Forma contractului de ipotecă

Contractul de ipotecă se încheie în formă autentică de către notarul public, sub sancţiunea nulităţii absolute.

ACTE NECESARE

  • Actele de identitate ale părților (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie – în cazul cetățenilor români; carte de rezidență permanentă sau certificat de înregistrare eliberate de autoritățile române / paşaport sau act de identitate emise de statul al cărui cetăţean este – în cazul cetățenilor UE/SEE/Confederația Elvețiană; paşaport/permis de şedere eliberat de autoritățile române – în cazul cetățenilor străini al unui stat non UE/SEE. Cetățenii străini cărora nu li s-a atribuit un cod numeric personal de către autoritățile române vor prezenta numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.);
  • Certificatul de căsătorie și convenţia matrimoniala, în cazul în care părțile au încheiat o astfel de convenției;
  • Procură autentică în cazul în care părțile sunt reprezentate la încheierea contractului de către un mandatar;
  • Actele de inființare ale societății comerciale (act constitutiv /statut), certificat de înregistrare la Registrul Comerţului, certificat constatator recent emis de Registrul Comerţului,(se poate obtine contra cost de biroul nostru) Decizia Asociatului Unic/Hotărârea Adunării Generale a Asociaților cu privire la încheierea contractului, care să cuprindă toate elementele necesare autentificării contractului– în cazul în care părțile sunt societați comerciale;
  • Înscrisuri care atestă dreptul de proprietate al garantului ipotecar asupra bunului care se ipotecheză. Titlul de proprietate al garantului ipotecar poate fi : un contract ( de vânzare, de schimb, de donație de întreținere, etc.), o hotărâre judecătorească, decizia sau după caz, dispoziția de aprobare a restituirii în natura a unui imobil în temeiul legii 10/2001, autorizaţie de construire împreună cu procesul-verbal de recepție a imobilului și certificatul de edificare a construcției, certificatul de moștenitor dacă dreptul de proprietate a fost dobândit de garantulipotecar prin moștenire;
  • Documentația cadastrală a imobilului ;
  • Încheierea de întabulare a imobilului;
  • Certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent, (direcția de taxe si impozite de la locul situării imobilului/ pentru Municipiului Bucresti competenta apartine directiei de taxe si impozite a sectorului în care este situat imobilul) emis pe numele fiecărui garantul ipotecar/ dacă sunt mai mulți,  din care să rezulte   plăta la zi a impozitul pentru imobilul adus adus în garanție ;
  • Extras de Carte Funciară pentru autentificare privitor la imobilul ce face obiectul ipotecii, care se obţine prin intermediul notariatului şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;

In funcție de particularitățile concrete ale contractului pot fi cerute si alte înscrisuri

TOATE ACTELE SE VOR PREZENTA NOTARULUI PUBLIC ÎN ORIGINAL.

Ne puteti contacta folosind următoarele date:

Mobil: 0733538139 / Fix: 0314053963
secretariat@bnpsignin.ro
Soseaua Pipera 42, Sector 2, Bucuresti