Contractul de locatiune

CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE

Potrivit art. 1777 Cod Civil, locaţiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, denumit chirie. Locaţiunea bunurilor imobile şi aceea a bunurilor mobile se numeşte închiriere, iar locaţiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare.

! Contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale, precum şi cele încheiate în formă autentică constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege.

ACTE NECESARE

  • Actele de identitate ale părţilor (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie – în cazul cetățenilor români; carte de rezidență permanentă sau certificat de înregistrare eliberate de autoritățile române / paşaport sau act de identitate emise de statul al cărui cetăţean este – în cazul cetățenilor UE/SEE/ Confederația Elvețiană; paşaport/permis de şedere eliberat de autoritățile române – în cazul cetățenilor străini al unui stat non UE/SEE.);
  • Certificate de căsătorie părți;
  • Procură intocmită în forma autentică în cazul în care părţile sunt reprezentate la încheierea contractului de către un mandatar;
  • Actele de inființare ale societății (act constitutiv actualizat/statut), certificat de înregistrare la Registrul Comerţului, certificat constatator recent emis de Registrul Comerţului, Decizia Asociatului Unic/Hotărârea Adunării Generale a Asociaților cu privire la locaţiune care să cuprindă toate elementele necesare autentificării contractului de locaţiune – în cazul în care părțile sunt societăți comerciale;
  • Înscrisuri care atestă dreptul de proprietate al locatorului asupra bunului care se închiriază. Titlul de proprietate al locatorului poate fi un contract (de vânzare, de schimb, de donație de întreținere, etc.), o hotărâre judecătorească, decizia sau după caz, dispoziția de aprobare a restituirii în natura a unui imobil în temeiul Legii 10/2001, autorizaţie de construire împreună cu procesul-verbal de recepție a imobilului și certificatul de edificare a construcției, certificatul de moștenitor dacă dreptul de proprietate a fost dobândit de locator prin moștenire;
  • Documentația cadastrală a imobilului;
  • Încheierea de intabulare a imobilului;
  • Certificat de performanță energetică a imobilului;
  • Extras de Carte Funciară pentru informare privitor la imobilul ce face obiectul locațiunii, care se obţine prin intermediul notariatului;

In funcție de particularitățile  fiecărui contract pot fi necesare documente suplimentare.

Ne puteti contacta folosind următoarele date:

Mobil: 0733538139 / Fix: 0314053963
secretariat@bnpsignin.ro
Soseaua Pipera 42, Sector 2, Bucuresti