Promisiune bilaterala de vanzare cumparare

PROMISIUNEA BILATERALĂ DE VÂNZARE CUMPĂRARE

Promisiunea bilaterală de vânzare este contractul prin care două părți (promitent și beneficiar) se obligă reciproc să vândă, respectiv să cumpere în viitor un anumit bun, pentru un preț determinabil.

ACTE NECESARE

  • Actele de identitate ale promitentului-vânzător și ale promitentului-cumpărător
  • Certificatul de căsătorie/ convenţia matrimonială, în cazul în care promitent-vânzătorul și/ sau promitent-cumpărătorul au încheiat o astfel de convenție;
  • In cazul PERSOANE JURIDICE vor prezenta: actul constitutiv al societați/ CUI/CIF/ certificat constatator recent emis de Registrul Comerţului (certificatul constatator poate fi obtinut și de către biroul nostru contra cost), Decizia Asociatului Unic/Hotărârea Adunării Generale a Asociaților cu privire la vânzare/cumpărare, care să cuprindă toate elementele necesare autentificării contractului de vânzare (pretul de vanzare/modalitatea de plata/contul în care se va încasa prețul, valoarea avansului,etc)
  • Procură întocmită în formă autentică în cazul în care promitent-vânzătorul și/ sau promitent-cumpărătorul sunt reprezentați la încheierea promisiunii de către un mandatar;
  • Înscrisuri care atestă dreptul de proprietate al promitent-vânzătorului asupra bunului care se promite spre vânzare. Titlul de proprietate al promitent-vânzătorului poate fi un contract ( de vânzare, de schimb, de donație de întreținere, etc.), o hotărâre judecătorească, decizia sau după caz, dispoziția de aprobare a restituirii în natura a unui imobil în temeiul Legii 10/2001, autorizaţie de construire împreună cu procesul-verbal de recepție a imobilului și certificatul de edificare a construcției, certificatul de moștenitor dacă dreptul de proprietate a fost dobândit de promitent-vânzător prin moștenire;
  • Documentația cadastrală a imobilului
  • Încheierea de intabulare a imobilului (dacă imobilul este intabulat);

In funcție de particularitățile fiecărui promisiuni pot fi necesare și alte documente suplimentare.

Onorariu promisiune vânzare

Potrivit Ordinului Nr. 46/C/2011 al Ministerului Justiţiei pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, pentru antecontractul sau promisiunea de vânzare, onorariul se stabileşte în raport cu valoarea părţii din preţ plătită, indiferent de natura bunului, potrivit anexei nr. 2 pct. XII lit. a).

În cazul în care contractul de vânzare-cumpărare se va autentifica la acelaşi birou notarial la care s-a autentificat şi antecontractul de vânzare-cumpărare, din onorariul final stabilit pentru contract se deduce onorariul achitat pentru antecontract.

Pentru autentificarea promisiunilor bilaterale sau unilaterale privind înstrăinarea dreptului de proprietate sau constituirea altor drepturi reale imobiliare, dacă nu se confirmă primirea unei sume de bani, onorariul se calculează potrivit anexei nr. 1 pct. 6. (7) din ordinul Nr. 46/C/2011 al Ministerului Justiţiei pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici.

TOATE ACTELE SE VOR PREZENTA NOTARULUI PUBLIC ÎN ORIGINAL.

Ne puteti contacta folosind următoarele date:

Mobil: 0733538139 / Fix: 0314053963
secretariat@bnpsignin.ro
Soseaua Pipera 42, Sector 2, Bucuresti