Divortul

Procedura divorțului

Cea mai simpla cale de a desface o casatorie, chiar si atunci cand exista copii minori – divorțul la notar.

Spre deosebire de divorțul clasic (pe cale judecătorească), procedura divorțului pe cale notarială este o procedură pe care cuplurile o preferă din ce în ce mai mult datorită benefiilor ei:

 • Este simplă (presupune parcurgerea a două etape)
 • Este rapidă  ( durata procedurii este de 30 de zile),
 • Este confidențială
 • Costurile totale sunt minimale (vezi lista onorarii )

Notarul public este abilitat  în temeiul art. 375 din Codul Civil, să constate divorțul prin acordul soţilor şi să elibereze certificatul de divorţ, inclusiv in situația în care există copii minori născuţi din căsătorie, din afara casătoriei sau din adoptaţie

Onorarii divort

 • onorariul notarial pentru divorţ: intre 500-1000 lei in raport de complexitatea procedurii (preț fără TVA);
 • tariful de înregistrare a cererii de divorț în Registrul Național al Cererilor de Divorț: 50 lei;
 • legalizarea copiei certificatului de naștere pentru fiecare soț – 10 lei x 2;
 • legalizarea copiei certificatului de căsătorie – 10 lei.
 • onorariul notarial pentru divorţul prin acord: 800 – 1000 lei în funcție de complexitatea cauzei (preț fără TVA);
 • tariful de înregistrare a cererii de divorț în Registrul Național al Cererilor de Divorț: 50 lei;
 • onorariul pentru autentificarea conventiei între soți în cadrul divorțului cu copii la notar: între 300-500 lei în raport de complexitatea cauzei
 • legalizarea copiei certificatului de naștere pentru fiecare soț – 10 lei x 2;
 • legalizarea copiei certificatului de naștere a minorului – 10 lei /certificate nastere
 • legalizarea copiei certificatului de căsătorie – 10 lei.

Acte necesare divort

 • certificatele de nastere ale sotilor
 • actele de identitate ale acestora
 • certificatele de nastere ale minorilor (daca este cazul)
 • certificatul de casatorie emis de autoritatile romane

Atentie!   Având în vedere necesitatea identificării părților, actele de identitate vor fi prezentate în mod obligatoriu și în original.

COMPETENTA – la ce birou notarial depun cererea de divort

Procedura divortului prin acordul sotilor este de competenta notarului public cu sediul biroului în circumscriptia judecatoriei în a carei raza teritoriala se afla locul încheierii casatoriei sau ultima locuinta comuna a sotilor.

Astfel, competenţa teritorială de soluţionare a cererilor de divorţ de către notarii publici este  alternativa. Soţii pot divorţa:

 • atât la un birou notarial din localitatea unde au încheiat căsătoria,
 • cât şi la notariatul unde se află domiciliul lor comun la momentul formulării cererii de divort. Prin ultima locuinţă comună se înţelege locuinţa în care au convieţuit soţii.

Dovada ultimei locuinţe comune se poate face, după caz:

 • cu actele de identitate ale soţilor, din care rezultă domiciliul comun sau reşedinţa lor comună, sau, dacă nu se poate face dovada în acest fel,
 • prin declaraţie pe propria răspundere, autentică, a fiecăruia dintre soţi, din care să rezulte care a fost ultima lor locuinţă comună, chiar dacă în actele de identitate ale soților apar domicilii diferite.

Pentru cazul în care căsătoria este încheiată în Municipiul Bucureşti, competența aparține oricarui birou notarial din Municipiul Bucureşti, indiferent de sector.

 • Pentru situațiile în care căsătoria s-a încheiat la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare competenţa aparține notarului public din municipiul Bucureşti, întrucât locul încheierii căsătoriei este considerat Primăria Sectorului 1 în al cărei Registru de stare civilă sunt evidenţiate certificatele de căsătorie emise de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare.

Etapa I – Depunerea cererii de divort

 • Cererea de divort se formulează în scris si se semneaza personal de catre soti în fata notarului public competent la care se depune cererea. Cererea de divort va cuprinde declarația sotilor că au sau nu au copii minori născuti din casatorie, din afara căsătoriei, sau adoptati, învoiala acestora cu privire la numele de familie pe care il va purta fiecare dintre ei după divort, precum si exercitarea autoritatii părintesti de catre ambii parinti, stabilirea locuinței copiilor dupa divort, dreptul sotului separat de copil de a pastra legaturi personale cu acesta/acestia, contributia parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copilului/copiilor, daca este cazul.
 • Reprezentarea părții este permisă prin mandatar cu procură autentică numai la depunerea cererii de divorţ.

Notarul public va înregistra cererea în registrul de divorțuri al biroului notarial, iar pentru continuarea procedurii, va verifica în Registrul national notarial de evidență a cererilor de divorț să nu mai fie înregistrată o altă cerere de divorț de către aceeași soți.

Ulterior acestei etape notarul public va acorda soților un termen de reflecție de 30 de zile. Termenul va fi fixat astfel încât să nu cadă într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi în care biroul notarial nu funcționează. Dispozițiile Codului de Procedură civilă în materia calculului termenelor procedurale sunt aplicabile corespunzător .     

Termenul fixat va fi adus la cunoștința soților cu indicarea datei  (ziua, luna, anul  și  ora) la care trebuie să se prezinte personal la  biroul notarial.

Etapa II – Admiterea sau respingerea cererii de divort

La termenul fixat, notarul public va verifica dacă:

 • soții sunt prezenți, personal;
 • stăruie în cererea de desfacere a căsătoriei;
 • s-a realizat acordul cu privire la autoritatea părintească
 • sunt de acord cu numele pe care îl vor purta după finalizarea procedurii;
 • iși menţin celelalte declaraţii date cu ocazia depunerii cererii;
 • consimţământul lor este liber şi neviciat;
 • niciunul dintre soți nu este pus sub interdicţie.

Dacă aceste condiții sunt îndeplinite cumulative, notarul public va redacta încheierea de admitere a cererii de divorț, prin care va constata desfacerea căsătoriei şi va dispune eliberarea certificatului de divorţ.

Notarul public poate elibera, la cerere, un Certificat european de divorț, valabil în toate țările semnatare ale Regulamentului UE nr. 1259/2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorțului și separării de corp (Belgia, Bulgaria, Germania, Spania, Franţa, Italia, Letonia, Luxemburg, Ungaria, Malta, Austria, Portugalia, Slovenia).

Certificatul de divorţ nu va conţine nicio menţiune cu privire la culpa vreunuia dintre soţi.

La expirarea termenului fixat, în caz de neprezentare a soților și în absența unei cereri de amânare, notarul public va respinge cererea de divorț prin încheiere.

Dacă notarul public constată că au intervenit elemente noi care duc la neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de mai sus (cu titlu exemplificativ: soții nu mai staruie în cererea de divorț/nu se înțeleg cu privire la numele de familie pe care il vor purta după divorț/ sau unul dintre soți nu mai este de acord cu divorțul/soții se împacă, etc), cererea de divorț va fi respinsă.

Ne puteti contacta folosind următoarele date:

Mobil: 0733538139 / Fix: 0314053963
secretariat@bnpsignin.ro
Soseaua Pipera 42, Sector 2, Bucuresti