La ce notar deschid succesiunea?

Procedura succesorală notarială (nelitigioasă) este de competența notarului public care își desfășoară activitatea în circumscripția judecătoriei în care defunctul a avut ultimul domiciliu. Biroul nostru notarial este competent pentru a  dezbate succesiunile defuncților care au avut ultimul domiciliu în municipiul București, indiferent de sector.

 • În cazul succesiunilor succesive (situația în care se dorește dezbaterea consecutivă a două sau mai multor moșteniri care au între ele o strânsă legătură) moștenitorii pot alege competența oricăruia dintre notarii publici care își desfășoară activitatea în circumscripția teritorială a judecătoriei în care și-a avut ultimul domiciliul acela dintre autori care a decedat cel din urmă.
 • Procedura succesorală dobândește caracter litigios în situația în care succesorii nu se înțeleg,  își contestă unii altora calitatea sau întinderea drepturilor, notarul public fiind obligat să îndrume părțile să se adreseze instanței de judecată.

ACTE NECESARE PENTRU DEZBATEREA SUCCESIUNII

Acte necesare privitoare la defunct si la moștenitori:

 • Certificatul de deces – care face dovada decesului, a datei acestuia și a ultimului domiciliu al defunctului
 • Actele de identitate mostenitori
 • Certificate de naștere și căsătorie moștenitori
 • Hotărâri judecătoresti sau certificate de divorț/dacă este cazul
 • Certificatul de naștere și căsătorie al soțului supraviețuitor/ Certificatul deces al soțului/ Sentința sau Certificatul de divorț/după caz
 • Adeverința de schimbare a numelui pe cale administrativă/dacă este cazul
 • Declarații de opțiune succesorală dacă există
 • Testamentul, în cazul în care există
 • Succesibilii care  nu pot lua parte personal la dezbateri pot fi reprezentați prin mandatar, procura în acest acest caz urmând a fi prezentată în formă autentică.
 • In cazul succesibililor incapabili (minori, persoane puse sub interdicție judecatorească, etc), în lipsa unui tutore, se va numi prin dispozitia primarului un curator special.

Acte necesare pentru dovedirea drepturilor existente în masa succesorală (/care atestă averea defunctului/ drepturile patrimoniale ale defunctului):

 • Acte de proprietate – contracte de vânzare-cumpărare, contracte de donație, contracte de schimb, act de dare în plată, certificate de moștenitor, hotărâri judecătorești, etc.
 • Certificatul de atestare fiscală pentru bunurile ce fac parte din masa succesorală (imobile,autoturisme etc.) eliberat de organul fiscal competent al Primăriei de la ultimul domiciliu al defunctului sau de la locul situării imobilului, având o valabilitate de 30 zile de la emitere.
 • Pentru imobilele intabulate în cartea funciară, încheierea de întabulare și plan de amplasament și releveu
 • Pentru locurile de veci – actul de concesiune și adeverința eliberată de administrația cimitirului în care este situate locul de veci din care rezultă valoarea acestuia
 • Titluri la ordin sau la purtător, certificate de acționar, carnete C.E.C. etc.
 • Extrase de cont

Altele :

Prezența obligatorie a doi martori care:

• să cunoască date personale referitoare la defunct
• să aibă cunoștință de numărul și calitatea persoanelor cu vocație la succesiunea defunctului
• să fie știutori de carte și să poată să scrie
• să fie majori
• să nu fie puși sub interdicție

Atentie!

! Toate actele, menționate mai sus sau cele solicitate de notarul public, trebuie prezentate în original.

CÂT COSTĂ DEZBATEREA SUCCESIUNII?

Onorariul perceput de notarul public pentru dezbaterea succesiunii şi eliberarea certificatului de moştenitor se calculează la valoarea bunurilor ce intra în compunerea masei succesorale potrivit formulei de calcul prevăzută de ANEXA Nr. 3 la Ordinul Ministerului Justiției Nr. 46/C/2011 privind normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici.

Este recomandat ca succesiunea să se dezbată în termen de 2 ani de la data decesului, în acest caz moștenitorii vor fi scutiți de la plata impozitului căte stat de 1% din valoarea imobilelor care fac parte din masa succesorală.

Ne puteti contacta folosind următoarele date:

Mobil: 0733538139 / Fix: 0314053963
secretariat@bnpsignin.ro
Soseaua Pipera 42, Sector 2, Bucuresti