Contract de donatie

DONAȚIA

Potrivit art. 985 Cod Civil, donaţia este contractul prin care, cu intenţia de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părţi, numită donatar.

Potrivit art. 1011 Cod Civil  Donaţia se încheie prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii absolute.

ACTE NECESARE

 • Actele de identitate ale donatorului și ale donatarului (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie – în cazul cetățenilor români; carte de rezidență permanentă sau certificat de înregistrare eliberate de autoritățile române / paşaport sau act de identitate emise de statul al cărui cetăţean este – în cazul cetățenilor UE/SEE/Confederația Elvețiană; paşaport/permis de şedere eliberat de autoritățile române – în cazul cetățenilor străini al unui stat non UE/SEE. Cetățenii străini cărora nu li s-a atribuit un cod numeric personal de către autoritățile române vor prezenta numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.);
 • Certificatul de căsătorie şi convenţia matrimonială, în cazul în care donatorul și/ sau donatarul au încheiat o astfel de convenție;
 • Procură întocmită în formă autentică în cazul în care una dintre părți este reprezentată la încheierea contractului de către un mandatar;
 • Înscrisuri care atestă dreptul de proprietate al donatorului asupra bunului care se donează. Titlul de proprietate al donatorului poate fi un contract ( de vânzare, de schimb, de donație, de întreținere, etc.), o hotărâre judecătorească, decizia sau după caz, dispoziția de aprobare a restituirii în natura a unui imobil în temeiul Legii 10/2001, autorizaţie de construire împreună cu procesul-verbal de recepție a imobilului și certificatul de edificare a construcției, certificatul de moștenitor dacă dreptul de proprietate a fost dobândit de donatorul prin moștenire;
 • Documentația cadastrală a imobilului;
 • Încheierea de întabulare a imobilului;
 • Certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent (direcția de taxe si impozite de la locul situării imobilului) emis pe numele fiecărui donator, dacă sunt mai mulți, din care să rezulte că donatorul a plătit la zi impozitul pe imobil pentru anul în care se donează bunul;
 • Adeverinţa eliberată de Asociaţia de proprietari prin care donatorul face dovada achitării la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociaţiei de proprietari – dacă există asociație constituită;
 • Ultimele facturi de utilităti şi dovada achitării acestora;

In funcție de particularitățile fiecărui contract pot fi necesare și alte documente suplimentare.

TAXE NOTARIALE DONATIE / SCUTIREA DE IMPOZIT IN CAZUL DONATIEI

Onorariul notarial pentru contractul de donatie se calculează potrivit ANEXEI Nr. 2 la Ordinul Nr. 46/C/2011 al Ministerului Justiţiei pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici. Modaliatea de calcul este graduală, pe tranşe, în funcţie de valoarea bunului care face obiectul donației.

! Pentru donatia între rude şi afini până la gradul III, ori intre soți,  nu se plăteste impozit. Dovada legaturii de rudenie între donator si donatar se face cu actele de stare civilă .

Pentru cazurile în care părțile contractului nu sunt/soți rude sau afini până la gradul III, vezi secțiunea Impozitul datorat de vanzator pentru transferul dreptului de proprietate și a dezmembramintelor acestuia din patrimoniul personal, care se aplica similar si contractului de donatie  .

TOATE ACTELE SE VOR PREZENTA NOTARULUI PUBLIC ÎN ORIGINAL.

DESPRE DONATIA INTRE SOTI/ CUM SE POATE REVOCA DONATIA INTRE SOTI

Contractul de donație între soți poate avea ca obiect numai bunurile proprii ale soțului donator, indiferent de regimul matrimonial aplicabil între soți (regimul comunității legale, al comunității convenționale sau cel al separației de bunuri).

 Donatiile între soți sunt revocabile. 

Potrivit art. 1031 C. civ., orice donație încheiată între soți este revocabilă numai în timpul căsătoriei.

Actul de revocare al donației între soți poate fi orice act din care să rezulte dorința de revocare a donației.  Revocarea donației poate fi făcută în mod expres sau în mod tacit, cu condiția ca revocarea să survină în timpul căsătoriei.

Cu titlu exemplificativ, donația între soți poate fi revocată  prin:

 • declarație autentică de revocare a donației
 • testament (bunul donat este lăsat altei personae sub forma unui legat cu titlu particular).

Dreptul de revocare al soțului donator este limitat la timpul cât căsătoria este în ființă. Cu alte cuvinte donația devine irevocabilă la momentul desfacerii căsătoriei prin divorț sau la încetarea căsătoriei prin decesul unuia dintre soți.

Ne puteti contacta folosind următoarele date:

Mobil: 0733538139 / Fix: 0314053963
secretariat@bnpsignin.ro
Soseaua Pipera 42, Sector 2, Bucuresti